Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Autodemontage Middelburg BV en de hierna verder te noemen koper en/of opdrachtgever, waarbij Autodemontage Middelburg BV zaken en/of onderdelen van zakenverder te noemen diensten (en/of gedeelte van diensten) verder te noemen “Diensten”, aan de koper/opdrachtgever, indien deze Zaken en Diensten niet (nader) in deze algemene voorwaarden zijn omschreven.

Alle diensten en/of aanbiedingen zijdens Autodemontage Middelburg BV, hoe dan ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders en/of schriftelijk is vermeld. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging en/of ondertekening van Autodemontage Middelburg BV.

Artikel 1.Betaling

Onderdelen:

Indien een product op het bezoekadres van Gebruiker wordt opgehaald/ gekocht dient er ter plaatse betaald te worden. Dit kan door middel van contante betaling in euro’s of betaling per pinpas. Indien een overeenkomst via telefoon, e-mail of onderdelenlijn/onderdelenlijn tot stand komt en het product opgestuurd dient te worden, zal het product binnen één werkdag na betaling verstuurd worden.De bijkomende verzendkosten zijn te allen tijde voor Wederpartij. Kosten voor een retourzending zijn tevens voor Wederpartij.De verzending is op eigen risico van Wederpartij. Zodoende heeft Wederpartij zelf de keuze de verzending te verzekeren. Na betaling zal het product verstuurd worden.Indien met Wederpartij specifiek is afgesproken dat betaling achteraf geschiedt, dient Wederpartij binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur het verschuldigde bedrag te betalen. Indien de factuur niet binnen 7 dagen is voldaan zal de Wederpartij een betalingsherinnering ontvangen waarin de Wederpartij wordt verzocht om alsnog binnen 7 dagen het verschuldigde bedrag te betalen.Na het verstrijken van de herinneringstermijn is Wederpartij van rechtswege in verzuim en zal een derde ingeschakeld worden om het verschuldigde bedrag te innen. De in dit geval bijkomende incassokosten zijn voor rekening van de Wederpartij.Gebruiker is niet verantwoordelijk voor verkeerd opgegeven adres- en/of afleveringsgegevens.

Artikel 2. Garantie

Producten:

Een door Gebruiker geleverd product komt voor garantie in aanmerking wanneer het product aantoonbaar ondeugdelijk is.De Wederpartij geniet het recht op garantie alleen wanneer het product voorzien is van beide kenmerken van Gebruiker en de Wederpartij binnen de gestelde termijnen het recht op garantie inroept.Indien een product op het bezoekadres van Gebruiker wordt opgehaald is de gestelde termijn op garantie voor de Wederpartij 5 werkdagen na ontvangst van het product.Indien een overeenkomst via telefoon, e-mail of onderdelenzoeker/onderdelenlijn tot stand komt en het product opgestuurd dient te worden, is de gestelde termijn op garantie voor de Wederpartij 7 werkdagen na verzending van het product.De garantietermijnen kunnen afwijken door specifiek gemaakte afspraken tussen Gebruiker en Wederpartij, wanneer hiervan sprake is zal dit duidelijk op de overeenkomst en/of bon en/of factuur vermeld worden.Wederpartij dient te allen tijde de bon te overhandigen om recht op garantie te genieten.Indien een product aantoonbaar ondeugdelijk is, zal Gebruiker het product herstellen of vervangen. Alleen wanneer herstellen of vervangen niet mogelijk is zal Gebruiker het ontvangen aankoopbedrag retourneren aan Wederpartij. In volgende gevallen heeft Wederpartij geen recht op garantie:

  • Wederpartij heeft zelf veranderingen aan het product aangebracht;
  • Wederpartij heeft een derde veranderingen aan het product laten aanbrengen;
  • product is niet juist doordat Wederpartij verkeerde informatie aan Gebruiker heeft verschaft ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst;
  • product is door wederpartij, of door een derde in opdracht van Wederpartij, ondeugdelijk ingebouwd, uitgebouwd, gemonteerd of gedemonteerd en dergelijke;
  • product wordt door Wederpartij gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het product origineel bestemd is;
  • indien er sprake is van verkoop/ levering van een motorblok waarbij Wederpartij heeft nagelaten de distributieset te vernieuwen;
  • indien er sprake is van verkoop/ levering van een cilinderkop en Wederpartij heeft de cilinderkop voorafgaand aan het monteren niet laten vlakken door een erkend bedrijf;
  • in geval het de verkoop/ levering van elektronische producten betreft.
  • wederpartij kan zijn recht op.  garantie niet overdragen aan derden.